فرایند پذیرش مقالات

 سایت الکترونیکی نشریه:   http://jtihr.iaulamerd.ac.ir

   پست الکترونیکی نشریه:   jtihr@iaulamerd.ac.ir

 ارسال و بررسی مقالات فقط از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه صورت می گیرد. لذا لازم است تمامی مقالات بر اساس فرمت مورد انتظار تدوین شوند و بعد از ثبت نام در سایت مجله از طریق سامانه مجله ارسال شوند. به فایل های ارسال شده از طریق ایمیل مجله یا پست ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بر اساس رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد مبنی بر لزوم توجه به نظام­های رتبه بندی و علم سنجی رسمی، از این پس پیروی از شیوه نامه ذیل جهت نگارش و ارسال مقاله ضروری می باشد.

فایل های ارسالی برای مجله بایستی شامل سه فایل  جداگانه به شکل زیر باشد عدم رعایت در ارسال و یا عدم رعایت فرمت نگارش مقاله باعث خواهد شد که مقاله ارسالی، در الویت بررسی قرار نگیرد

1- فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان که بر اساس فرمت ارشاره شده در زیر تهیه شده باشد

2- مشخصات نویسندگان به همراه مشخصات آنها از قبیل سمت نام گروه  و دانشگاه مربوطه  ( مشخصات نویسندگان به هر دو زبان انگلیسی و فارسی باشد. ترتیب نویسندگان در فایل بایستی عینا با ترتیب نویسندگان در سامانه به هنگام ثبت نام مطابقت داشته باشد )

3- فایل تعهد نامه که به امضای تمامی نویسندگان رسیده شده باشد

 

راهنمای نگارش مقاله

مجله آمـــوزش و بهسازی منابع انسانیمقالات تحقیقی و مروری که با هدف ارتقاء سطح علمی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و فعالان عرصه آموزش و بهسازی منابع انسانی نسبت به انتشار آخرین نتایج حاصل از پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه اقدام می نماید. مقاله‌ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ نشریه‌ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر نشریات ارائه نگردیده باشد. مقالات ارسالی می‌توانند به زبان فارسی  (با شرایط خاص) باشد، ولی چکیده باید به هر دو زبان تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال‌کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود. نشریه در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

مقاله تحقیقی، مقاله‌ای است حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهش‌های انفرادی یا جمعی، مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشته‌هایی می‌باشد که در نشریات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است. در این نوع مقالات، نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار می‌دهد و بعد ارتباطات، تناقض‌ها و محدودیت‌های موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارائه می‌نماید. مقالات ترجمه شده فقط در صورتی پذیرفته می‌شوند که حاوی روش یا مسئله علمی بسیار مهمی باشد. هر مقاله تحقیقی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، منابع، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

2) هر مقاله باید دارای یک فایل حاوی مشخصات مقاله شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌ (گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده فارسی باید به صورت جدا و تفکیک شده شامل سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها و نتیجه گیری باشد و تمام آن در یک صفحه A4 (حداقل 400 و حداکثر 600 کلمه با فاصله خطوط یک) با فونت B Lotus و سایز 11 باشد

چکیده

سابقه و هدف: 

مواد و روش‌ها:  

یافته‌ها:            

نتیجه گیری:     

واژه های کلیدی: در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود.

نکته: چکیده حتما بایستی ازفرمت بالا پیروی کرده و بخش های آن بصورت تفکیک شده باشد یعنی ابتدا سابفه و هدف: توضیحات داده شده و سپس سر خط، مواد و روش ها: توضیحات ارایه شده و بقیه بخش ها نیز به این شکل عمل شود

 نکته : از آنجایی که به هنگام ارسال فایل ها ، نیازمند وارد کردن چکیده در سامانه مجله می باشد به دلیل مشکل نرم افزاری امکان واردن کردن بیش از 250 کلمه در آن نیست لذا جهت حل این مشکل تنها بخشی از چکیده را در سامانه مجله  کپی و پس نمایید

چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی و به صورت مبسوط (extended abstract) و در پایان مقاله بعد از منابع با فاصله خطوط یک لحاظ گردد و  شامل:

(Background and objectivesMaterials and methodsResultsConclusion) باشد (فرمت زیر).

Title: Times New Romans Font 12 Bold center)

Abstract

 

Background and objectives:  Times New Roman (font size: 11)

Materials and methods:      Times New Roman (font size: 11)

Results:                                Times New Roman (font size: 11)

Conclusion:                                Times New Roman (font size: 11)   

      Keywords:                              Times New Roman (font size: 11)

   

5) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به‌طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

 6) مواد و روش‌ها شامل وسائل کار، طرح آماری، نحوه داده‌سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روشن بیان شود.

7) نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث با هم تدوین گردد. شکل‌ها و جدول‌ها در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده‌های جدول نباید به‌صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار شوند.

8) نتیجه گیری کلی: نتیجه کلی مهمترین یافته تحقیق  در یک پاراگراف آورده شود.

9) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زیر عنوان “سپاسگزاری” قبل از منابع آورده شود.

10) کل منابع به زبان انگلیسی و به‌ترتیب حروف الفبا نام‌خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها است. از ارجاع منابع با عنوان “بی‌نام” خودداری شود.

11) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

الف) کتاب تالیف شده در ایران:

1. Parsapajouh, D. 1994. Wood technology. TehranUniv. Press, 404p. (In Persian)

ب) کتاب به لاتین (رجوع به کل صفحه)

1. Holik, H. 2006. Handbook of paper and board. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 506p.

ج) کتاب به لاتین (صفحه‌های مورد استفاده)

1. Nyland, R.D. 1996. Silviculture, Concepts and applications. Mc Graw-Hill international edition, New York, Pp: 501-553.

12) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده (گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌ (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌ (گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

1. Yang, C. and Tao, V. 2005. Distributed geospatial information service. P 113-130, In: S. Rana and J. Sharma (eds), Frontiers of geographic information technology, Springer, London.

13) طرز نگارش منابع فارسی مقاله به انگلیسی باید شامل نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه کامل یا به اختصار، جلد (شماره) نشریه و شماره صفحات مقاله باشد. مثال:

1. Mohamadi, J. and Shataee, Sh. 2009. Sensitivity Evaluation of spectral vegetation indices using sensitivity functions for stand volume estimation. Gorgan, J. of Wood and Forest Science and Technology. 16: 2.101-120. (In Persian)

مقاله لاتین:

2. Pere, J., Siika-aho, M., and Viikari, L. 1995. Effects of purified Trichodermaressi cellulose on the fiber properties of kraft pulp. Tappi J. 78:6.71-78.

 14) اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، باید شامل نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل انتشار باشد. برای سایر موارد به آخرین شماره رجوع شود.

15) ارجاع به منابع در متن: 

الف: هنگامی که نام نویسندگان در متن آورده می شود لازم است نام‌خانوادگی نویسنده به صورت فارسی و سال انتشار منبع به میلادی نوشته شود و در انتهای جمله نیز شماره منبع قید گردد (مطابق نمونه زیر). اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، به ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول و سپس “و همکاران (سال میلادی)” اکتفا شود.

"رتس و تورویک (2003) رابطه بخش‌های کشاورزی و صنعت در برخی کشورهای افریقایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها با بررسی تبعیض بین کشاورزی و صنعت نشان دادند که تبعیض علیه کشاورزی ممکن است نرخ رشد اقتصادی را کاهش دهد و مزیت‌های تکنولوژیکی صنعت را از بین ببرد (8)."

ب: هنگامی که نیازی به آوردن نام نویسندگان در متن نباشد تنها در انتهای جمله شماره منبع قید گردد (مطابق نمونه زیر).

"بخش خدمات، اثرات متقابل زیادی با دیگر بخش‌ها دارد به‌طوری‌که براساس مدل‌هایشبیه‌سازی شده سهم خالص بخش کشاورزی و صنعت در افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق بخش خدمات به‌ترتیب درصد است (3)."

16) منابع فارسی ترجمه شده از زبان‌های خارجی باید با نام مترجم ارجاع گردد و بعد از عنوان کتاب، یا مقاله، واژه “ترجمه” داخل پرانتز درج می‌گردد. مثال:

1. Farabi, H. 2000. Manual on acute forest damage. GorganUniv. of Agricultural Sciences and Natural Resources Press. 140p. (Translated in Persian)

17) از به‌کاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره‌های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه، به زیر‌نویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

18) اسامی علمی() در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند و نام مصنف برای اولین بار و در جلوی آن در داخل پرانتز نوشته شود.

19) عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوند. عناوین جدول‌ها در بالا و عناوین شکل‌ها در زیر با فرمت وسط‌چین نوشته شود. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود. درجدول­ها و شکل­ها، واحدهای ویژگی­های مورد مطالعه درسیستم بین­المللی (SI) ودرداخل پرانتز و به انگلیسی نوشته شود مثل  (%)،(mm day-1) ،(mg L-1)  و (mg kg-1). از اعداد انگلیسی در محورهای افقی و عمودی در شکل‌ها استفاده شود. از به‌کار بردن عنوان‌هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان “شکل” درج شوند.(مانند مثال زیر).

 

 20) متن مقاله باید به صورت تک ستونی با فاصله خطوط 5/1 و با رعایت حاشیه 5/2 سانتی‌متر از لبه‌ها، تایپ شده باشد و حداکثر در 15 صفحه و با نیم سانتی متر تورفتگی در شروع پاراگراف ها باشد و از طریق پورتال نشریه ارسال شود. تایپ مقالات در نرم‌افزار  Word 2003یا نسخه‌های بالاتر میکروسافت توصیه می‌شود.
لطفا جداول و تصاویر را نیز در متن مقاله بیاورید و نیاز به بارگذاری فایل مجزا نمی باشد. هرجدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.

اندازه قلم بخش های مختلف مقاله به صورت زیر است:

چکیده فارسی و انگلیسی: B lotus  و Times New Romans با اندازه 11

متن مقاله: قلم B Lotus و با اندازه 12

عنوان مقاله: B Titr پررنگ (Bold) و با اندازه 12

عنوان های فرعی یا تیتر های بخش های مقاله: B Mitra پررنگ (Bold ) و با اندازه 12

عنوان فارسی جدول­ها و شکل­ها: B lotus پررنگ (Bold) و با اندازه 10

کلمه­ها داخل جدول­ها و پاورقی: B lotus  و با اندازه 10

اعداد داخل جدول­ها:  Times New Romanو با اندازه10

عناوین انگلیسی عنوان جدول ها و شکل ها Times new roman بولد (Bold) با اندازه 10

کلمات انگیسی داخل جداول Times New Roman با اندازه 10

کلمات انگلیسی داخل متن مقاله Times New Roman با اندازه 11

منابع: Times New Roman و با اندازه 11

21) ممکن است برای چاپ، شکل‌ها کوچکتر شوند، بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل‌ها باید درشت و کاملاَ خوانا باشد.

22) عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

23) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال مشخص گردد. لذا هر گونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه‌کننده است.

24) دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

  25) این نشریه همچنین گزارش‌های کوتاه علمی و فنی که تاکنون چاپ نشده را پس از اعلام نظر داور تخصصی و تایید هیات تحریریه به‌عنوان Technical reportو یادداشت‌های کوتاه علمی جهت چاپ پذیرش می‌نماید. این قبیل گزارش‌ها در 3 تا 5  صفحه قابل چاپ خواهد بود (به‌همراه عنوان چکیده ها و منابع علمی)، در ضمن ساختار کلی گزارش‌های کوتاه علمی همانند یک مقاله کامل می‌باشد.

متن تعهدنامه

سردبیر محترم مجله آموزش و بهسازی منابع انسانی

باسلام،

احتراما، اینجانب (اینجانبان)  .........

نویسندگان مقاله با عنوان .............

صحت تمامی مطالب مندرج در این مقاله را تایید نموده و متعهد می­شویم که این مقاله حاصل فعالیت تحقیقاتی بنده (ما) بوده و تاکنون در هیچ مجله فارسی یا لاتینی به چاپ نرسیده است. همچنین نویسندگان مقاله متهد می­شوند که تا زمان اتمام کار داوری مقاله در مجله  آموزش و بهسازی منابع انسانی، این مقاله را برای داوری و چاپ به مجله دیگری ارسال نکنند.  و اگر این مقاله از تز کارشناسی ارشد و یا دکتری استخراج شده باشد نام استاد راهنما و یا دانشجو  و استادان مشاور بعنوان نویسندگان مقاله ذکر شده است.

نام و نام خانوادگی نویسنده  (به ترتیب درج در مقاله)                                     امضاء و تاریخ

1.

2.

3.

4.

                                                                                                   

                                                                                                  "فایل تعهدنامه"