اعضای هیات تحریریه

هیات تحریریه تخصصی

دکترعباس قلتاش

برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی.

jtihr.iaulamerd.ac.ir
gholtash578miau.ac.ir
09173187516
0000-0002-8050-3710

h-index: 4  

دکتر سید حسین ابطحی

مدیریت دولتی استاد تمام گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

jtihr.iaulamerd.ac.ir
abtahi390yahoo.com
0214448484

دکتر ناصر شیربگی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه سنندج

jtihr.iaulamerd.ac.ir
nshirbagiuok.ac.ir
08733622709

دکتر فخرالسادات نصیری ولیک بنی

علوم تربیتی(مدیریت آموزشی) دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

jtihr.iaulamerd.ac.ir
fsnasiri2002yahoo.com

دکتر احمد رستگار

برنامه ریزی آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور فارس

jtihr.iaulamerd.ac.ir
rastegar_ahmadyahoo.com
07152721100-201

دکتر یحیی صفری

برنامه ریزی درسی دانشیار گروه مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ysafari@rose.Shirazu.ac.ir
y.safarykums.ac.ir
08318266299

دکتر حسن رضا زین آبادی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

jtihr.iaulamerd.ac.ir
zeinabadi_hrkhu.ac.ir
07152721100-201

دکتر علیرضا عراقیه

برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

jtihr.iaulamerd.ac.ir/
araghiehiiau.ac.ir

دکتر مریم تقوایی یزدی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

www.taghvaeeyazdi.ir
m_taghvaeeyazdiyahoo.com
07152721100-201

دکتر اسماعیل کاظم پور

برنامه ریزی درسی دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

jtihr.iaulamerd.ac.ir/
kazempour.edugmail.com
07152721100-201

مدیر مسئول

دکتر مختار رنجبر

مدیریت دولتی هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی لامرد

ranjbarmokhtaryahoo.com
07152721100-211

سردبیر

دکتر سیداحمد هاشمی

برنامه ریزی درسی هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی لامرد

www.Dr-Hashemi.com
hmd_hashemiyahoo.com
07152721100-201

مدیر داخلی

دکترعباس قلتاش

برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی.

jtihr.iaulamerd.ac.ir
gholtash578yahoo.com
09173187516
0000-0002-8050-3710

h-index: 4  

کارشناس نشریه

احمد صفری

مهندسی صنایع کارشناس پژوهش

a_safari14yahoo.com