نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، مسلم بررسی تاثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهبود بهره وری در شرکت پالایش گاز پارسیان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

ا

 • اسماعیلی شاد، بهرنگ رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 42-54]
 • اصلی کوچانلو، سمیه رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 42-54]

پ

 • پیروز، پیمان نقش جانشین پروری در کاهش تنبلی اجتماعی با میانجیگری شفافیت سازمانی (موردمطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره)) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 63-76]

ر

 • رجبی، مسعود شناسائی مؤلفه های آموزش متوسطه پایدار در توسعه پایدار و طراحی مدل مطلوب [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 26-41]
 • رنجبر، مختار بررسی تاثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهبود بهره وری در شرکت پالایش گاز پارسیان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

ز

 • زارع، شکوفه نقش جانشین پروری در کاهش تنبلی اجتماعی با میانجیگری شفافیت سازمانی (موردمطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره)) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 63-76]

س

 • سلطانی، حسن بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 13-25]

ع

 • عسکری، احمد بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کیفیت کاری کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 55-63]

ف

 • فاتحی راد، نوید بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 13-25]
 • فقیهی، علیرضا شناسائی مؤلفه های آموزش متوسطه پایدار در توسعه پایدار و طراحی مدل مطلوب [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 26-41]

ک

 • کولک، عادل بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 13-25]

م

 • محمدباقری، مهدی بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 13-25]
 • محمدی نائینی، مژگان شناسائی مؤلفه های آموزش متوسطه پایدار در توسعه پایدار و طراحی مدل مطلوب [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 26-41]
 • مداحیان، شیوا بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 13-25]
 • مهدی زاده رستم، مهدی نقش جانشین پروری در کاهش تنبلی اجتماعی با میانجیگری شفافیت سازمانی (موردمطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره)) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 63-76]