نمایه نویسندگان

ا

 • امیری، عیسی ارایه چارچوب نظری مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-24]

ت

 • تقوایی یزدی، مریم بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک‌های صنعتی استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 39-52]

ح

 • حیدری، مرضیه رابطه توانمندسازی روانشناختی، اعتماد و تضادهای بین فردی بر تمایل به اشتراک گذاری دانش با رویکرد بهسازی کارکنان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-66]
 • حسینی طبقدهی، لیلا مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر نگهداشت کارکنان دانشی در دانشگاه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 79-92]

خ

 • خالق خواه، علی تحلیل اثر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی با رویکرد معادله ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]

ر

 • رنجبر، مختار ارایه چارچوب نظری مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-24]

ز

 • زارعی جلیانی، محسن ارایه چارچوب نظری مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-24]

س

 • سلاجقه، سنجر طراحی الگوی نقش سیرتحول ،الزامات، ابعاد کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع در اجرای خط مشی های بیمه‌ای (مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • سلطانی، الهه تحلیل اثر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی با رویکرد معادله ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]

ف

 • فاتحی راد، نوید طراحی الگوی نقش سیرتحول ،الزامات، ابعاد کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع در اجرای خط مشی های بیمه‌ای (مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]

م

 • محبی اطاقوری، الهام ارائه‌ی مدل ساختاری شهرت سازمانی با توجه به هوش سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد شهر رشت) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 25-38]
 • محمد داودی، امیر حسین ارائه‌ی مدل ساختاری شهرت سازمانی با توجه به هوش سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد شهر رشت) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 25-38]

ن

 • ناظری، مژگان طراحی الگوی نقش سیرتحول ،الزامات، ابعاد کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع در اجرای خط مشی های بیمه‌ای (مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • نجفی، حبیبه تحلیل اثر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی با رویکرد معادله ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]