نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، مسلم بررسی تاثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهبود بهره وری در شرکت پالایش گاز پارسیان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

ا

 • اسماعیلی شاد، بهرنگ رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 42-54]
 • اصلی کوچانلو، سمیه رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 42-54]
 • امیری، عیسی ارایه چارچوب نظری مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-24]

پ

 • پیروز، پیمان نقش جانشین پروری در کاهش تنبلی اجتماعی با میانجیگری شفافیت سازمانی (موردمطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره)) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 63-76]

ت

 • تقوایی یزدی، مریم بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک‌های صنعتی استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 39-52]

ح

 • حیدری، مرضیه رابطه توانمندسازی روانشناختی، اعتماد و تضادهای بین فردی بر تمایل به اشتراک گذاری دانش با رویکرد بهسازی کارکنان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-66]
 • حسینی طبقدهی، لیلا مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر نگهداشت کارکنان دانشی در دانشگاه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 79-92]

خ

 • خالق خواه، علی تحلیل اثر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی با رویکرد معادله ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]

ر

 • رجبی، مسعود شناسائی مؤلفه های آموزش متوسطه پایدار در توسعه پایدار و طراحی مدل مطلوب [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 26-41]
 • رنجبر، مختار ارایه چارچوب نظری مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-24]
 • رنجبر، مختار بررسی تاثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهبود بهره وری در شرکت پالایش گاز پارسیان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

ز

 • زارع، شکوفه نقش جانشین پروری در کاهش تنبلی اجتماعی با میانجیگری شفافیت سازمانی (موردمطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره)) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 63-76]
 • زارعی جلیانی، محسن ارایه چارچوب نظری مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-24]

س

 • سلاجقه، سنجر طراحی الگوی نقش سیرتحول ،الزامات، ابعاد کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع در اجرای خط مشی های بیمه‌ای (مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • سلطانی، الهه تحلیل اثر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی با رویکرد معادله ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]
 • سلطانی، حسن بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 13-25]

ع

 • عسکری، احمد بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کیفیت کاری کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 55-63]

ف

 • فاتحی راد، نوید طراحی الگوی نقش سیرتحول ،الزامات، ابعاد کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع در اجرای خط مشی های بیمه‌ای (مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • فاتحی راد، نوید بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 13-25]
 • فقیهی، علیرضا شناسائی مؤلفه های آموزش متوسطه پایدار در توسعه پایدار و طراحی مدل مطلوب [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 26-41]

ک

 • کولک، عادل بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 13-25]

م

 • محبی اطاقوری، الهام ارائه‌ی مدل ساختاری شهرت سازمانی با توجه به هوش سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد شهر رشت) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 25-38]
 • محمدباقری، مهدی بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 13-25]
 • محمد داودی، امیر حسین ارائه‌ی مدل ساختاری شهرت سازمانی با توجه به هوش سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد شهر رشت) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 25-38]
 • محمدی نائینی، مژگان شناسائی مؤلفه های آموزش متوسطه پایدار در توسعه پایدار و طراحی مدل مطلوب [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 26-41]
 • مداحیان، شیوا بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 13-25]
 • مهدی زاده رستم، مهدی نقش جانشین پروری در کاهش تنبلی اجتماعی با میانجیگری شفافیت سازمانی (موردمطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره)) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 63-76]

ن

 • ناظری، مژگان طراحی الگوی نقش سیرتحول ،الزامات، ابعاد کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع در اجرای خط مشی های بیمه‌ای (مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • نجفی، حبیبه تحلیل اثر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی با رویکرد معادله ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]