نقش جانشین پروری در کاهش تنبلی اجتماعی با میانجیگری شفافیت سازمانی (موردمطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی لارستان،لارستان،ایران

2 گروه مدیریت واحد لارستان -دانشگاه آزاد اسلامی لارستان،لارستان،ایران

چکیده

سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جانشینپروری بر کاهش تنبلی اجتماعی با در نظر گرفتن نقش میانجی
شفافیت سازمانی در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس انجام شده است.
مواد و روشها: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری دادهها توصیفی - همبستگی میباشد.
جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس که بر اساس اطلاعات به دست
آمده تعداد آنها 697میباشد که با استفاده از فرمول کوکران 248نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات
میدانی در این پژوهش، پرسشنامه میباشد که از پرسشنامه جانشینپروری (کیم)، شفافیت سازمانی (النشمی) و تنبلی اجتماعی
(مقیمی) تشکیل شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات پنج تن از خبرگان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت
به تأیید استاد راهنما رسید. برای تعیین پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمعآوری
پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار آماری
Spssو Lisrelو آزمونهای ضریب همبستگی، رگرسیون، معادلات ساختاری و آزمون
tبه تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی فرضیههای تحقیق پرداختیم.
یافتهها: نتایج فرضیه اصلی تحقیق نشان داد جانشینپروری بر کاهش تنبلی اجتماعی با در نظر گرفتن نقش میانجی شفافیت
سازمانی در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس تأثیر معناداری دارد ( .)
R2=0/44 ،P>0/05ضریب مسیر جانشین پروری
بر کاهش تنبلی اجتماعی برابر 0/44بود یعنی با افزایش جانشین پروری، شفافیت سازمانی در کمیته امداد امام خمینی (ره)
استان فارس به میزان 0/44کاهش می یابد.
نتیجهگیری: مدیران سازمان با استفاده از برنامهریزی جانشینپروری، میتوانند کارکنان را بهسوی فعالیتهای تخصصیتر
هدایت کرده و آنها را به این امر سوق دهند که حرکاتی سریعتر و پویاتر انجام دهند و به عبارتی از تنبلی برهانند


کلیدواژه‌ها