بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کیفیت کاری کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

قصردشت- رحمت آباد- کوچه بیمارستان فرهمندفر- کوچه 7 شهید حسینی- مجتمع مهر و ماه واحد 19

چکیده

هدف از پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کیفیت کاری کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس است.روش تحقیق
این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش
متشکل از کلیه کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس به تعداد800نفرمی باشد. نمونه آماری مورداستفاده با فرمول
کوکران 260نفرتعیین گردید. داده های موردنیاز پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش بهات ( )2001و
پرسشنامه کیفیت کاری از الگوی والتون ( )1975جمع آوری گردیده است. به منظور روایی پرسشنامه از نظر خبرگان که در
این زمینه روایی ظاهری مورد تایید قرارگرفته است. برای تایید پایایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ استفاده شده است.
یافته ها نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر کیفیت کاری کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس تاثیر مثبت و
معناداری دارد. ابعاد مدیریت دانش شامل کسب دانش،خلق دانش، کاربرد دانش ، انتقال دانش، ثبت دانش بر کیفیت کاری
کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.نیجه آنکه می توان اذعان داشت که توجه ویژه به مدیریت دانش و تلاش جهت بهبود
مستمر آن به عنوان یک مزیت رقابتی ، سازمان ها را جهت رسیدن به اهداف خود و سوق دادن به سمت افزایش ظرفیت های
کیفیت کاری سازمانی و بهبود فرایندهای جاری سازمان بیش از پیش موفق خواهد نمود

کلیدواژه‌ها