بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی
در دانشگاههای آزاد استان فارس بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری دادهها، روش آمیخته اکتشافی
بود. مشارکتکنندگان در این پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران و کارکنان خبره دانشگاههای آزاد استان فارس بود که از
بین آنها تعداد 10نفر با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین، در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه مدیران و کارکنان (شامل اعضای هیئتعلمی) دانشگاههای آزاد استان فارس بود که با استفاده از جدول مورگان و
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با تخصیص متناسب تعداد 357نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز
در بخش کیفی برای طراحی الگوی پژوهش با مصاحبه باز نیمه ساختار یافته و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق
ساخته که شامل 3سازه (متغیر،) 12بٌعد و 37سؤال در قالب طیف لیکرت 5تایی بود، جمعآوری شد. برای تعیین روایی و
پایایی ابزار پرسشنامه مذکور به ترتیب از روشهای روایی همگرا، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که بر این
اساس روایی و پایایی تأیید شد. نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاههای آزاد
استان فارس متغیر تعهد سازمانی بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان اثر میانجی و معنادار دارد

کلیدواژه‌ها