رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد,, ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تببین رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی بود.
روش شناسی: پژوهش از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل معلمان ابتدایی شهرستان
شیروان به تعداد 306نفر بوده که طبق جدول کرج سی
مورگان 184نفر به عنوان نمونه به روش نمونه برداری ت صادفی
طبقه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پر س شنامة فر سودگی شغلی م سلچ ( ،)1985گرانباری نقش گل پرور و همکاران
( )1389و سرمایه روان شناختی از پرس شنامه مک گی و همکارانش( )2011بود. ابزار پژوهش بر اساس نظر 10نفر از اساتید
دارای روایی صوری و محتوایی می باشد. پایایی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/92 ،0/81و 0/89بدست آمد. جهت تجزیه
و تحلیل داده ها از نرم افزار
Lisrel 8.8و Spss20استفاده شد.
یافته ها: نشان داد بین گرانباری نقش و سرمایه روان شناختی رابطه معناداری( ضریب 0/45و معناداری )-4/60وجود دارد.
بین سرمایه روان شناختی و فر سودگی شغلی رابطه معناداری ( ضریب -0/49و معناداری )-4/77وجود دارد. بین گرانباری
نقش و فرسودگی شغلی نیز رابطه معناداری( 0/57و معناداری )2/15بدست آمد. همچنین برای فرضیه اصلی رابطه کلی 0/12
بدست آمد،
نتیجه گیری: بین گرانباری نقش و فر سودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی رابطه وجود دارد فذا برای کاهش
فرسودگی شغلی و گرانباری نقش می توان به آموزش و توسعه سرمایه روانشناختی پرداخت

کلیدواژه‌ها