شناسائی مؤلفه های آموزش متوسطه پایدار در توسعه پایدار و طراحی مدل مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 استاد یار(دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

3 مسعود رجبی، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسائی مؤلفههای آموزش متوسطه پایدار در توسعه پایدار و ارائهی مدلی مطلوب انجام شده است.
روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش روش ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی است. جامعهی آماری در مرحله کیفی صاحبنظران
حوزهی آموزش متوسطه کشور و مدیران ارشد آموزش و پرورش بودند که به صورت هدفمند و از طریق روش نمونهگیری گلوله
برفی تعداد 12نفر به عنوان نمونه مشخص شد. همچنین جهت گردآوری دادهها از مصاحبه نیمهساختاریافته، بررسی پیشینه نظری
و تحقیقات پیشین به شیوهی همسوسازی استفاده شد. در مرحله کمّی و به دنبال مرحلهی کیفی با هدف اجرای پرسشنامه و تأیید
مؤلفههای کیفی، جهت ارائهی مدل نهایی از جامعه آماری 300نفری، تعداد 170نفر به عنوان نمونهی آماری از طریق نمونه گیری
طبقهای تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی و مرگان استفاده شد. دادههای بدست آمده در بخش کمّی پژوهش با استفاده از
تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: یافتههای پژوهش در قالب یک مدل دارای 14بُعد اثرگذار شامل: مدیریت زیست محیطی، پایداری اجتماعی، پایداری
آموزشی، پایداری سیاسی، پایداری مشارکتی، پاداری نهادی، آموزش توسعهای، پایداری محیطی، مدیریت پایدار، پایداری پژوهشی،
پایداری اقتصادی، نظام نظارت و ارزیابی پایدار، نظام اداری و مالی پایدار و پایداری فرهنگی است.
نتیجهگیری: آموزش پایداری همیشه با آموزش بهداشت محیط، که در آن رفتار انسان بر محیط زیست تأثیر میگذارد، ارتباط دارد،
بنابراین محیطی سالم یا زیانآور برای شرایط بقا و همزیستی دربین موجودات زنده گوناگون روی کره زمین ایجاد میشود.

کلیدواژه‌ها