مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر نگهداشت کارکنان دانشی در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد رامسر، دانشگه آزاد اسلامی ، رامسر، ایران

چکیده

نگهداشت منابع انسانی از تدابیر و اقدامات مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر نگهداشت
کارکنان دانشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای
استقرایی و با هدف کاربردی بود. دادههای آن در سال 1398با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تا
مرحله اشباع و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 28نفراز خبرگان دانشگاهی و متخصصین در حوزه مدیریت منابع انسانی جمع
آوری شد. تجزیه تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل واحد معنایی و تکنیک دلفی بود. بعد از تحلیل داده ها، 22کد (شاخص)
در قالب 5مفهوم یا عامل شامل مشارکت، سیستم پاداش، طراحی شغلی، معناداری شغل و استقلال عمل برای نگهداشت
کارکنان دانشی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران شناسایی شدند. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران در ایجاد
محیط کاری مناسب و جذاب در کسب فرصت های رشد و بالندگی و افزایش مشارکت کارکنان دانشی در ارزش آفرینی و
ایجاد مزیت رقابتی یاری کند

کلیدواژه‌ها