بررسی تاثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهبود بهره وری در شرکت پالایش گاز پارسیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

هدف اساسی این تحقیق بررسی تاثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهبود بهره وری در شرکت پالایش گاز پارسیان بود. روش پژوهش
توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارکنان پالایشگاه پارسیان به تعداد 524نفر می باشد که با
روش نمونه گیری طبقه ای 220نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته نظام نگهداشت منابع انسانی و
نیز پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت( )2000بود. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آن با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای نگهداشت منابع انسانی 0/85و برای پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت 0/92
گزارش شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل رگرسیون چندگانه و روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده
از نرم افزار پی ال اس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهبود بهره وری شرکت پالایش گاز
پارسیان تأثیر معناداری دارد. همچنین ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی نیز تأثیر
مثبت و معناداری بر بهبود بهره وری شرکت پالایش گاز پارسیان دارد. تأثیر همزمان متغیرها در مدل نهایی با استفاده از رگرسیون چندگانه
و آزمون تحلیل مسیر نشان داد که کلیه ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی پیش بینی کننده مثبت و معناداری برای بهبود بهره وری شرکت
پالایش گاز پارسیان می باشد.

کلیدواژه‌ها