تحلیل اثر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی با رویکرد معادله ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه علوم تربیتی

3 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بستان آباد می باشد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی- همبستگی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات، میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بستان آباد می باشد که تعداد آنها برابر 380 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی- مورگان استفاده شد و نمونه برابر181 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای می باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه های استاندارد: اخلاق حرفه ای کادوزیر (2012)، ویژگی های شخصیتی کاستا و مک کرا (1992) و سبک رهبری باردنز و متزکاس (1969) استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزارهای Spss20 و Lisrel تحلیل شدند. یافته ها: نتایج یافته ها نشان داد که سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای با میانجی گری ویژگی های شخصیتی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بستان آباد اثر غیر مستقیم دارد. بنابراین می توان گفت که رابطه بین دو متغیر سبک رهبری و اخلاق حرفه ای توسط متغیر ویژگی های شخصیتی معلمان تشدید می شود و اگر ویژگی های شخصیتی معلمان بهبود یابد این اثر قویتر و اگر ویژگی های شخصیتی معلمان تضعیف شود طبیعتا این رابطه ضعیف خواهد شد. نتیجه گیری: مدیران مدارس باید با انتخاب سبک رهبری مناسب، سبب تقویت مؤلفه های ویژگی های شخصیتی در معلمان گردند تا اخلاق حرفه ای آنها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها