طراحی الگوی نقش سیرتحول ،الزامات، ابعاد کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع در اجرای خط مشی های بیمه‌ای (مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دیریت دولتی گرایش خط مش گذاری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،ایران

2 مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،ایران

3 استادیار،مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،ایران

چکیده

اجرای خط ‌مشی به عنوان یک مجموعه یکپارچه از فرآیند تعامل بین هدف‌گذاری و اقدام برای رسیدن به اهداف می‌دانند و معتقدند که اجرا نباید از تدوین جدا باشد و بزرگترین مشکل در اجرای خط مشی را بی‌توجهی به تمهیداتی خاص در مرحله شکل‌گیری مطرح می‌کنند. عوامل فراوانی است که می‌تواند در اجرای خط مشی‌ها کمک نماید که از این عوامل میتوان به سیرتحول ،الزامات، ابعاد کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع اشاره کرد.برای گرد آوری داده ها از از شش پرسش نامه محقق ساخته ، سیرتحول کیفیت ، الزامات کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع و ابعاد کیفیت ،اجرخط مش های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش دو دسته خبرگان و کلیه کارکنان اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان است.برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد سیرتحول کیفیت ،الزامات کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع و ابعاد کیفیت، هر کدام به تفکیک با میزان اجرای خط‌ مشی‌های بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها