بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک‌های صنعتی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران گروه مدیریت آموزشی

چکیده

سابقه و هدف: شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی از موضوعات بسیار مهم و چالش برانگیز در عرصه‌ی مدیریت منابع انسانی بوده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک‌های صنعتی استان مازندران) بوده است.
روش‌: روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از روش و ماهیت توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان، مدیران و معاونان شهرک‌های صنعتی استان مازندران (350 نفر)، تشکیل دادند که نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 180 نفر تعیین شدند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان متخصص مورد تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی 89/0 و پرسشنامه توانمندسازی 91/0 محاسبه گردید.
یافته‌ها: برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از تحلیل‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از روش آزمون نرمال بودن داده‌ها، آزمون معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیات و بررسی رابطه بین متغیرها با کمک نرم‌افزار spss 20 استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که رویکردهای نوین (زیرساختی- حمایتی، مدیریتی، فناوری اطلاعات، انگیزشی و آموزشی) بر توانمندسازی منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی استان مازندران تأثیرگذار بودند.

کلیدواژه‌ها