رابطه توانمندسازی روانشناختی، اعتماد و تضادهای بین فردی بر تمایل به اشتراک گذاری دانش با رویکرد بهسازی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار. واحد اباده. دانشگاه آزاد اسلامی. آباده. ایران

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی، اعتماد و تضادهای بین فردی با تمایل به اشتراک گذاری دانش با رویکرد بهسازی کارکنان انجام شد.
روش و مواد: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها برابر با 322 نفر می‌باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نمونه 175 نفری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. جهت اندازه گیری تعارض وظیفه ای، تعارض رابطه ای، تمایل به اشتراک گذاری دانش، اعتماد و توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه استاندارد وانگ و همکاران (2019) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب‌ آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر آن بود که تعارض رابطه ای و تعارض وظیفه ای رابطه منفی و معنی داری با تمایل به اشتراک گذاری دانش و رابطه مثبت و معناداری با توانمندسازی روانشناختی و اعتماد دارند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد به طور کلی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و اعتماد با تمایل به اشتراگ گذاری دانش مثبت و معنادار ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها