تعداد مقالات: 13

2. ارایه چارچوب نظری مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 11-24

عیسی امیری؛ محسن زارعی جلیانی؛ مختار رنجبر


7. بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 13-25

عادل کولک؛ حسن سلطانی؛ شیوا مداحیان؛ مهدی محمدباقری؛ نوید فاتحی راد


8. شناسائی مؤلفه های آموزش متوسطه پایدار در توسعه پایدار و طراحی مدل مطلوب

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 26-41

مژگان محمدی نائینی؛ علیرضا فقیهی؛ مسعود رجبی


9. رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 42-54

سمیه اصلی کوچانلو؛ بهرنگ اسماعیلی شاد