نویسنده = مسعود رجبی
تعداد مقالات: 1
1. شناسائی مؤلفه های آموزش متوسطه پایدار در توسعه پایدار و طراحی مدل مطلوب

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 26-41

مژگان محمدی نائینی؛ علیرضا فقیهی؛ مسعود رجبی