معرفی مجله آموزش و بهسازی منابع انسانی (Journal of Training and Improvement of Human Resources)

فصلنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی به منظور ارائه جدیدترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه‌های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی و همچنین در راستای تبادل و نشر اندیشه‌های بدیع و نتایج پژوهش های علمی، از تمامی محققان، صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، کارشناسان، استادان و دانشجویان دعوت می‌نماید تا اخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را در قالب مقاله‌های علمی- پژوهشی برای چاپ و انتشار در فصلنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی ارسال نمایند.  

  

  

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، بهار 1400